Razlika između medijacije i arbitraže

Da li su medijacija i arbitraža za vas sinonimi ili pravite razliku između ova dva pojma? Da li znate koje su glavne razlike?

Kako bismo napravili paralelu između arbitraže i medijacije, neophodno je najpre pojasniti svaki pojam ponaosob. Drugi naziv za medijaciju je “posredovanje”. Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova ( “Sl. Glasnik RS, br. 55/14; *prethodni zakon iz 2005-e ), posredovanje je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

Iz zakonske definicije, odmah se mogu uvideti 2 osnovna elementa medijacije, a to su: 1. Dobrovoljnost 2. Postizanje sporazuma.

Medijacija je dozvoljena u svim spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako nekim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili nekog drugog organa ( npr. razvod braka, postupak utvrđivanja starateljstva itd. ). Dakle, medijacija je dozvoljena u imovinskim sporovima, potrošačkim, porodičnim, privrednim i sl.

Neka od osnovnih načela medijacije su: dobrovoljnost, ravnopravnost stranaka, isključena javnost, neutralnost ( posrednika ), hitnost postupka i sl.

Postupak medijacije inicira se predlogom koji jedna strana uputi, a druga je dužna da se izjasni u roku od 15 dana, pisanim putem. Postupak se pokreće zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju, sprovodi ga jedan ili više posrednika koje strane sporazumno odrede ( strane se moraju saglasiti oko ličnosti posrednika – medijatora ). Posrednik je dužan da na početku posredovanja upozna stranke sa ciljem posredovanja, ulogom posrednika, kao i pravilima i troškovima postupka. Svaka strana može da odustane od medijacije u bilo kojoj fazi postupka. Takođe, sam posrednik može da okonča postupak ako proceni da dalje sprovođenje istog nije celishodno.

Postupak posredovanja se okončava na jedan od sledećih načina: 1. Zaključenjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem 2. Odlukom posrednika da se postupak okončava 3. Izjavom jedne strane da odustaje od daljeg postupka 4. Protekom roka od 60 dana od zaključenja sporazuma o pristupanju posredovanju, osim ako se strane ne sporazumeju drugačije.

Sporazum o rešavanju spora posredovanjem zaključuje se u pisanoj formi, a njegovu sadržinu određuju stranke. Sporazum sačinjava posrednik, a potpisuju ga stranke i posrednik. Sporazum ima snagu izvrše isprave ako sadrži klauzulu izvršnosti, odnosno ako su potpisi stranaka i posrednika overeni kod javnog beležnika.

Što se tiče arbitraže, najpre treba napomenuti da postoje unutrašnja i međunarodna arbitraža, tj. međunarodna arbitraža je ona koja ima neki strani element ( npr. poslovna sedišta stranaka su u različitim državama ). Kao i kod medijacije, spor se rešava putem arbitraže samo na osnovu sporazuma stranaka. Ukoliko je reč o ugovorenoj arbitraži, rešava je arbitražni sud koji čine arbitri. Arbitraža se može ugovoriti za rešavanje imovinskog spora o pravima kojima stranke slobodno raspolažu, osim ako je određena isključiva nadležnost suda.

Arbitraža može biti stalna – arbitražno rešavanje spora organizuje stalna arbitražna institucija, onda kada to stranke predvide sporazumom ili ad hoc arbitraža ( koja se organizuje u skladu sa sporazumom stranaka i zakonom ).

Za sporazum o arbitraži postoji više uslova propisanih Zakonom o arbitraži ( “Sl. Glasnik RS”, br. 46/2006 ). Sporazumom stranke poveravaju arbitražnom sudu na rešavanje svoje buduće sporove ili sporove nastale iz određenog pravnog odnosa. Sporazum može biti sadržan u odredbi ugovora ( kao klauzula ) ili u posebnom ugovoru. Kao i kod medijacije, i arbitražni sporazum može se zaključiti i ako je nastali spor već iznet na rešavanje sudu. Forma sporazuma o arbitraži strogo je propisana zakonom.

Arbitar može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, bez obzira na državljanstvo, i mora imati svojstva koja su stranke sporazumom utvrdila. Pored toga, arbitar mora biti nepristrasan i nezavisan u odnosu na stranke i predmet spora. Što se tiče samog postupka, stranke su slobodne da same sporazumno odrede pravila postupka po kojima će arbitražni sud postupati ili da upute na određena arbitražna pravila ( ako stranke ne odrede sporazumno pravila, arbitražni sud može voditi postupak na način koji smatra celishodnim ). U arbitraži stranke su ravnopravne. Postupak se pokreće podnošenjem tužbe ( tuženi može eventualno izjaviti protivtužbu ).

Arbitražna odluka – je konačna odluka, a arbitražni sud odluku donosi primenom prava, ugovora ili običaja. U međunarodnim arbitražama, sud odluku donosi primenom prava koje su stranke sporazumno odredile. Svako upućivanje na pravo određene države tumačiće se kao upućivanje na materijalno pravo te države, a ne na njene kolizione norme, osim ako se stranke nisu drugačije sporazumele. Ako stranke nisu odredile merodavno pravo, arbitražni sud primenjuje pravo koje određuje na osnovu kolizionih normi koje smatra prikladnim.

Arbitražna odluka donosi se u pisanoj formi, i potpisana je od strane arbitara. Odluka mora da sadrži uvod, izreku, troškove i obrazloženje ( osim ako ga stranke nisu sporazumom isključile ). Takođe, odluka može biti doneta i na osnovu poravnanja.

Domaća arbitražna odluka ima snagu pravosnažne sudske odluke i izvršava se u skladu sa zakonom koji uređuje izvršni postupak.

Strana arbitražna odluka ima snagu domaće pravosnažne sudske odluke nakon što je prizna nadležni sud Republike Srbije. Strana arbitražna odluka je odluka koju je doneo arbitražni sud čije je mesto izvan Republike Srbije, kao i odluka koju je doneo arbitražni sud u Republici Srbiji koji je primenio strano pravo.

Možemo zaključiti da su osnovne razlike između medijacije i arbitraže

1. U pogledu lica koja mogu biti arbitri i medijatori/posrednici

2. U medijaciji je isključena javnost/poverljivost podataka

3. Postupak medijacije je hitan

4. Stranka mora lično da prisustvuje/punomoćnik samo uz stranku

5. Arbitraže postoje stalne i ad hoc

6. Sporazum o arbitraži je zakonom strožije propisan ( forma, razlozi za ništavost )

7. Pravila postupka su drugačija

* POVODOM TEME “RAZLIKA IZMEĐU MEDIJACIJE I ARBITRAŽE” BIĆE ODRŽANA OBUKA U OKVIRU UDRUŽENJA “MEM” A NA KOJOJ ĆU BITI JEDAN OD PREDAVAČA

Beograd, mart 2023. godine Autor: Advokat Lana Nikolić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *